Mødereferater

Hvis du scroller helt ned, finder du referater fra 2011 og op til dato


2023
Formandens beretning for 2023
Referat fra generalforsamling
Referat af bestyrelsesmøde 03.07.23
Referat af bestyrelsesmøde 20.02.23

2022
Referat fra generalforsamlingen 2022
Klik
Formandens beretning 02.november 2022 - Klik
Bestyrelsesmøde/referat d. 22. juni 2022 - Klik
Bestyrelsesmøde/referat d.21 februar 2022 -
Klik

2021
Konstituerings/bestm./referat d.3 november 2021 - Klik
Indkaldelse til GF den 27 oktober 2021 - Klik
Generalforsamling/referat 27 oktober 2021 - Klik
Formandens beretning 27 oktober 2021 - Klik
Bestyrelsesmøde/referat d.25 august 2021 - Klik
Bestyrelsesmøde/referat d.3 maj 2021 - klik
Virtuel bestyrelsesmøde/referat d.21 februar 2021 - Klik

2020
Virtuel formandsberetning fra GF 21 oktober 2020 - klik
Virtuel indkaldelse til GF 21 oktober 2020 - Klik
Virtuel orientering inden oktober 2020 - Klik
Bestyrelsesmøde/referat d. 13 oktober 2020 - klik
Bestyrelsesmøde/referat d. 12 august 2020 - klik
Bestyrelsesmøde/referat d. 29 januar 2020 - klik 

2019
Ekstraordinær generalforsamling/referat d. 11 dec. 2019 - klik her
Bestyrelsmøde/referat d. 24 september  2019 - klik her
Bestyrelsmøde/referat d. 8 juli  2019 - Klik her
Bestyrelsmøde/referat d. 18 februar  2019 - Klik her_
generalforsamling/referat d. 23 oktober 2019 - klik her
Generalforsamling/referat d. 23 oktober 2019 - klik her
Konstiuering d. 23 oktober 2019 - klik her
Formandens beretning  2019 - Klik her

2018
Bestyrelsmøde/referat d. 26 februar  2018 - klik her  
Bestyrelsmøde/referat d. 30 maj  2018 - klik her  
Besmøde/referat d. 22 august  2018 - klik her  
Bestyrelsesmøde d. 24 oktober - 2018 - Klik her
Konstiuering d. 24 oktober - 2018 - klik her
Formandens beretning 2018 - Klik her

2017
Bestyrelsesmøde/referat d. 21 februar  2017 - klik her  
Bestyrelsesmøde/referat d. 11 oktober  2017 Klik her
Generalforsamling/referat d. 25 oktober - 2017 - Klik her
Formandens beretning 2017 - Klik her
Konstituering d. 8 november 2017 - Klik her

2016
Bestyrelsesmøde/referat d. 3 februar 2016 - Klik her
Bestyrelsesmøde/referat d.11 maj 2016 - Klik her
Bestyrelsesmøde/referat d.19 september 2016 - Klik her
Generalforsamling/referat d. 26 oktober - 2016 - Klik her
Formandens beretning 2016 - klik her
Konstituering d. 14 december 2016 - Klik her
Bestyrelsesmøde/referat d. 3 februar 2016 - Klik her

2015
Bestyrelsesmøde/referat d. 8 juni 2015 - klik her
Bestyrelsesmøde/referat d. 24 august 2015 - Klik her
Eks.Bestyrelsesmøde/referat d. 28 september 2015 - Klik 
Generalforsamling/referat d. 21 oktober - 2015 - klik her
Formandens beretning 2015 - klik her

2014
Bstyrelsesmøde/referat d. 20 januar 2014 - klik her
Bestyrelsesmøde/referat d. 9 april 2014  - klik her
Bestyrelsesmøde/referat d. 20 august - 2014 - klik her
Bestyrelsesmøde/referat d. 8 oktober - 2014 - klik her
Generalforsamling/referat d. 22 oktober - 2014 - klik her
Formandens beretning 2014 - klik her

_________________________________________________________________                                                                                                                                      

                                                                                                                 

                                                                                                                       thumb_COLOURBOX3297735[1]                                         

                                          Herefter mange gamle referater – dog uden opdatering til det nye system. 

                                                

                                                                                        

Formandens beretning 2013 – klik her

 
OLD BOY’S KLUBBEN
Af 1984
 
Generalforsamling onsdag d. 23 oktober 2013.
                                
 
Dagsorden:/Referat
 
1. Valg af dirigent. /
Som dirigent valgtes John Ohmeyer
 
2. Bestyrelsens/formandens  beretning./
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Den blev godkendt af generalforsamlingen.                                                                                            
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet./
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Det gav ikke anledning til spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
 
4. Godkendelse af årskontingent./
Bestyrelsens forslag på 400 kr./årligt blev godkendt (beløbet bedes indbetalt på foreningens konto senest 1. december).
 
5. Forslag fra bestyrelsen, og medlemmer./
Der var ingen indkomne forslag.
                                                                    
6.Valg til bestyrelsen./
Ernst Johnsen, Thorkild Skovboe og Lars Jacobsen blev genvalgt. Mogens P. Larsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
 
7. Valg af suppleant./
Bent Lykke Rasmussen blev genvalgt.
 
8. Valg af revisor./
Poul Roest blev genvalgt
 
9. Eventuelt./
Der blev kåret en vinder af “Barfod-fadet” 2013: Lasse Benzon, og en vinder af “Det gyldne gebis” 2013: Jens Solvold.
Formanden takkede forskellige medlemmer for deres indsats igennem sæsonen.
 Der blev kåret en vinder sf “Barfod-fadet” 2013: Lasse Benzon, og en vinder af “Det Gyldne Gebis” 2013: Jens Solvold.
Formanden takkede forskellige medlemmer med årets indsats.

                                                       
 
Thorkild

OLD BOY’S KLUBBEN

Af 1984
Bestyrelsesmøde den 7 oktober – 2013
Til stede: GH, TS, KN, FBS, LJ, BLR, EJ.
 
BESTYRELSESREFERAT d. 8 oktober
 
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Godkendelse af dagsorden:
                   Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt.8
3. Økonomi:
a. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
TS orienterede om klubbens aktuelle situation. Økonomien ser ud til at svare til, hvad den plejer på denne årstid.
Det underskud, der tilsyneladende er, opvejes af den mængde præmier, der er indkøbt til næste sæson.
4. Fredericia 2014:
a.      Fredericia har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte vores by-matcher.
b.     Efter den turbulens der har været i 2013 – ”vil vi også fortsætte?”
Man blev enige om at fortsætte som hidtil med matcher mod Fredericia.
 
5. Jubilæumsmatchen onsdag d. 7. maj – 2014:
a. Sidste nyt fra jubilæumsfestudvalget
Der er mulighed for gun-start i tidsrummet 7 – 14. Banen er reserveret. Det blev indskærpet, at matchen er for Old Boy’s Klubbens medlemmer. Det skal tilstræbes, at 9-hulsspillerne spiller en selvstændig match på ”bagni”, så alle bliver færdige på nogenlunde samme tid.
6. Eds/officielle matcher i Old Boys fremover:
a. Hvordan skal der spilles fremover i Old Boys klubben?
Bestyrelsen enedes om, at fremover vil alle blive reguleret ned i hcp., hvis deres score er over 36 point for 18 huller, eller over 18 point for 9 huller. Ellers vælger man selv om man vil Eds-reguleres (før start). KGC’s sekretariat har godkendt denne beslutning.
c.      Skal denne beslutning tages af generalforsamlingen?
Punktet vil ikke blive diskuteret på generalforsamlingen.
7. Passive medlemmer:
a. Behandling af det, af Gynther formulerede brev vedr. passive medlemmer.
Man vedtog at sende Gynthers forslag til de medlemmer som stort set ikke har vist sig i år.
8. Ingen officielle matcher i vinterperioden:             
                  Der spilles fremover ingen officielle matcher fra julefrokost og til 1. marts året efter. Det blev indskærpet, at der stadig er mulighed for at spille til sædvanlig tid. Vore blokeringer fortsætter på henholdsvis stor eller lille bane. Dog er der ingen præmier og ingen match-leder.
 
9. Klubbens ekstraordinære udflugter:
a. Picnic-turen m. damer – herre-udflugten – september udflugten m. damer/ven.
b. Jeg ønsker en tilkendegivelse fra bestyrelsen – skal vi fortsætte med disse arrangementer, og i givet fald hvilke?
Bestyrelsen enedes om at man fastholder picnicturen med damer/ven, matchen mod KGC’s damer og herre-udflugten, september turen aflyses næste år, da interessen tilsyneladende er aftagende.
10. Eventuelt:                   
                  Ernst udsender indkaldelse til generalforsamlingen den. 23 okt. 2013.
 
                  Thorkild
 
OLD BOY’S KLUBBEN
 
Af 1984
Bestyrelsesmøde den 5. august – 2013
Til stede: GH, TS, FBS, LJ, KEH, BLR, EJ.
 
BESTYRELSESREFERAT d. 7 august
 
 
Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat:
a. Evt. kommentarer           
Referatet blev godkendt uden kommentarer
2.Økonomi:
a. Orientering om klubbens økonomi pr. 5. august 2013.                     
TS orienterede om klubbens aktuelle situation. Økonomien ser ud til at svare til hvad den plejer på denne årstid.
3. Vinlageret:
a. Status for klubbens vin lagre pr 5. august 2013.        
Ernst vurderer, at lageret af vin efter de sidste indkøb er tilstrækkeligt til resten af sæsonen. Ligeledes mener Finn,
at der er bolde nok. Der er også øl kort nok.
4. Fremtidige matcher Fredericia vs. Kolding:
a. Drøftelse om en generel måde at regulere fremtidig hcp. – Fgc. Vs. Kgc.                     
Se pkt. 7.
b. Mail vedr. lige scores Fgc. – Kgc imellem.              
Man enedes om, at den enkelte klub bruger de regler, som bruges på hjemmebanen. Det vil sige i Kolding laveste handicap,
og i Fredericia sidste 9- sidste 6 og sidste 3.
c. Skal vi forsøge at få et møde med torsdagsseniorerne inden 15. august?                     
Ernst taler med Fredericia om et evt. møde efter matchen den 15?
  5. Jubilæumsmatchen 2014:
a. Har det nedsatte jubilæums festudvalg gjort sig nye tanker??          
KN og LJ mener ikke, at det haster så meget med den endelige planlægning. Den tidligere ide om en Gallafest (referatet fra den
1. oktober 2012) er opgivet, foreløbig er der tænkt på en match, der efterfølges af en frokost, hvor der gøres lidt mere ud af festen.
b. Skal Bent Nielsen inviteres med til næste bestyrelsesmøde?          
Kontakten til Bent Nielsen varetages af udvalget.
c. Skal vi forsøge at finde yderligere sponsorer?          
Varetages af udvalget.
d. Hvordan forholder vi os til 9 huls spillerne (Sidste referat)?         
Der skal findes en løsning for 9-hulsspillerne. Specielt med gun-start så alle slutter nogenlunde samtidig.
e. Fastlæggelse af datoen for 2014 – god tid til at planlægge for medlemmerne.
Old Boys klubbens 40 års. jubilæumsmatch afvikles onsdag den 7. maj 2014.                                                                      
6. Passive medlemmer:
a. Hvordan behandler vi medlemmer der aldrig viser sig i klubben? Jeg ved vi har drøftet dette emne før, men jeg søger en
konkret retningslinje.      
Man enedes om at Gynther skal forfatte en skrivelse, der opfordrer de pågældende til at overveje et fortsat medlemskab. Skrivelsen
skal så sendes til medlemmer, der overhovedet ikke viser interesse. Når skrivelsen er udarbejdet vises den til alle bestyrelsesmedlemmer
til godkendelse.
7. ADS/EDS regulering:
a. Det er nu et år siden indførelsen af de nye ADS/EDS reguleringer. Er vi tilfredse med den måde det kører på i Old Boys klubben?                  
Ernst tale med Ronny om en praktisk måde at gøre vores matcher officielle, så alle reguleres med hensyn til handicap. Ernst orienterer
bestyrelse om et eventuelt resultat.
b. Forslag til eventuelle ændringer af samme.               
Afventer pkt. a.
 8. September udflugten:
a. Tilkendegivelse af matchledelse til udflugten?          
KN og LJ er foreløbig matchledere på udflugten.
b. Status for klubbens årlige udflugter – leve de op til forventningerne?
Der var tilfredshed med de aktuelle arrangementer, så de fastholdes. Der blev dog stillet spørgsmål ved om det var foreningens opgave
at afholde en 2-dages-tur med damer. Den planlagte tur fastholdes, og sagen vil blive drøftet senere.
c. Skal vi bibeholde vores program.        
Se b.
9. Udematcher:
                      Når foreningen har arrangementer på andre baner, vil der fortsat være nogle reserverede tider på KGC’s bane, så spillere, der ikke er
med til arrangementet, kan spille.
10. Eventuelt:
                      Man enedes om at lave hold efter de samme regler hver gang: Scorekortene blandes af en spiller, og matchlederen laver holdene derefter.
 
                                                                                       Thorkild
 
 
 

Bestyrelsesmøde den 10. april – 2013

Til stede. GH, TS, FBS, LJ, KEH, EJ

BESTYRELSESREFERAT d. 12 april

 

                                

Dagsorden:

  1. Godkendelse af sidste referat. 

a. Evt. kommentarer.

Sidste referat blev godkendt uden kommentarer
2. Økonomi.
a. Orientering om klubbens økonomi pr. 10. april 2013.
TS orienterede om klubbens økonomi. Det ser fornuftigt ud, men vi holder øje med udgifterne til præmier.
Der er er dog yderligere 3000 kr. at bruge før vi er på sidste års niveau.

3. Vinlageret.
a. Status for klubbens vinlagre pr. 10. april  2013.
EJ har optalt vinlageret til ca. 180 flasker.

 

 

4. Jubilæumsmatchen 2014
a. Sidste nyt fra festudvalget – samt evt. nye tiltag.
LJ har talt med Ronnie om evt. gunstart. Det burde kunne lade sig gøre med max. 100 deltagere.
Vi skal lige tænke igennem, hvordan vi gør,  hvis der er en del, der kun vil spille 9 huller.

b. Skal vi invitere udmeldte medlemmer med til spisningen.
Man enedes om, at der ikke skulle inviteres tidligere medlemmer af Old Boys klubben med til spisningen.

                                           

5. Bymatchen mod Fredericia d. 13 maj

a. Fordeling  af opgaverne til matchen – jævnfør skriv ”Fredericia.”
Der vil blive serveret ”grillmad” fra restauranten – pris 150 kr. Green-fee  for Fredericiaspillere 150 kr. Frist for tilmelding er 6 maj.
De forskellige opgaver i forbindelse med by matchen fordeltes match lederene imellem.
EJ laver en ny udgave af ”SKRIV-FREDERICIA”, hvor det fremgår hvordan arbejdsopgaverne er fordelt.    

 

 

6. Eventuelt.

 

Mandag d. 3 juni spiller OB mod KGC’s damer. Der bliver morgenmad før matchen og snitter efter.

Den 26. juni er der picnictur til Alssund Golfklub. Den 17. juli er der OB-herretur til Vejle.

Den 15. august spiller OB ude mod Fredericia.

Ernst arbejder videre med september-turen.

 

Thorkild

 

Generalforsamlings & bestyrelsesreferater

 

OLD BOY’S KLUBBEN

Af 1984
 
 
Bestyrelsesmøde den 7. januar – 2013
 
Tilstede. GH, TS, KN, FBS, LJ, KEH, BLR, EJ
                                  
                                     BESTYRELSESREFERAT d. 9 januar.
 
 
1. Godkendelse af sidste referat.  
a. Evt. kommentarer.
Der var ingen kommentarer                                                                 
b. Medlemmer vi ikke har set i 2012.
Ernst har talt med de medlemmer, der ikke har deltaget i vores matcher i 2013. Enkelte har meldt sig ud, men flere har udtalt, at de agter at deltage mere i 2013.
2. Økonomi.                                                                                                                                    
a. Orientering om klubbens økonomi pr. 6. januar 2013
.TS orienterede om klubbens økonomi. Alle har betalt kontingent, og der har ikke været uforudsete udgifter.
 
3. Vin lageret.                                                                                                             
a. Status for klubbens vinlager pr. 6. januar 2013.
Der er ca. 90 flasker vin på lager, så vi er dækket ind med 1-præmier i et stykke tid.
 
4. Ledelse fra 10 jan. til 10 feb.                                                                                                              
a. Overordnet styring i ferieperioden – med reference til formanden – hvem?
Der skønnes ikke, at være det store behov. TS klarer funktionen. EJ underretter Ronnie om, at Ernst og Gynther er væk i den næste måned.

5. Jubilæums matchen 2014
a. Har det nedsatte jubilæums festudvalg gjort sig nogen tanker??
Knud og Lars har tænkt – og har aftalt med Bent Nielsen, at han indtræder i udvalget. Udvalget arbejder videre og skal blandt andet tale med sekretariatet om hvad der er muligt i forhold til matcher.
b. Skal vi oparbejde et overskud til vores jubilæumsmatch i 1.st.   kvartal 2014
eventuelt til ekstraordinære flotte dyre præmier??
Man enedes om, at der ikke skulle laves en opsparing.
 
6. Kgc´s nye tiltag vedr. bookning på golfbox i 2013.                                                                 
a. Evt. kommentarer – skal der nedsættes en hjælpegruppe ?
Den nye ordning med bookning mandag og onsdag forventes at begynde i slutningen af februar. Hvis der viser sig praktiske problemer med bekræftelsen indkaldes en ekstra matchleder.
b. Hvis der kommer en invitation til et klub i klubben møde i jan/feb – hvem?
 Mødedeltagere hvis muligt TS og FBS.                           
                     
 
7. Slå et slag 2013 – fra 1 april til 1 december.
a. Invitation fra kræftens bekæmpelse – skal vi arrangere en match – hvem, dato.
Bestyrelsen enedes om, at foreningen ikke skulle deltage i ”Slå et slag 2013”.          
 
8. Eventuelt.
a.Man enedes om, at for femtiden skulle matchlederne notere tidspunktet for aflevering af sidste scorekort på matchlisten.
b. Man aftalte, at fortsætte med den hidtidige proces med ikke at lave budget, men hele tiden sammenligne med det tilsvarende forbrug i foregående sæson.
c. Ernst opfordrer til, at hvis man møder golfspillere, der er interesserede i OB, kan de henvises til Formanden for at komme på venteliste
d. Ernst foreslog ”mandetur” til Brundtland Golfbane. Ingen havde indvendinger.
e. Den udsatte match ”Gordon-pokalen”afholdes så vidt muligt den 11. marts.                     
 

24 oktober 2012

 

Referat fra generalforsamlingen 2012.
Valg af dirigent. John Ohmeyer blev valgt. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Dog konstateredes det, at dagsordenen ikke var helt i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten valgte dog at fortsætte efter den fremsendte dagsorden, da indholdet fra vedtægterne var med.
Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde beretningen. Den blev enstemmigt godkendt.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet: Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen: a). Bestyrelsens forslag om ændring af kontingent til 400 kr. blev vedtaget. (Beløbet bedes indbetalt inden 1. dec. 2012 på foreningens konto: Reg: 0759 Konto: 3222389886 – husk at skrive jeres navn på overførelsen). b) Verner Rysbjerg havde fremsendt et forslag for at fremtidssikre klubbens vedtægter. I samarbejde med bestyrelsen blev forslaget, der omhandlede hele § 3 ændret til: For at blive medlem af Old Boy’s klubben af 1984 kræves medlemskab af KGC. Man skal være fyldt 60 år og have et fuldgyldigt medlemskab til 18-hulsbanen.
Valg til bestyrelsen: Gynther Hansen og Knud Nielsen blev genvalgt. Knud Erik Hansen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Valg af suppleant: Bent Lykke Rasmussen blev genvalgt.
Valg af revisor: Poul Roest blev genvalgt.

Eventuelt: a) Vinder af Barfod fadet 2012 blev Lasse Benzon. B) Vinder af DET GYLDNE GEBIS 2012 blev Finn Bruun Sørensen. C) Formanden takkede Preben Jensen, der udgik af bestyrelsen og takkede dirigenten og revisoren for deres indsats.

1 oktober 2012

 

    Tilstede: EJ, GH, TS, PJ, FS, KN, LJ, BLR.

 

 

Godkendelse af sidste referat: Referatet blev godkendt uden kommentarer.
Økonomi: a) TS orienterede om status for klubbens økonomi. Det ser fornuftigt ud, pt. Bankkonto med indestående 17011,99 kr. og en kassebeholdning på 964,50 kr. b) Man enedes om at fastholde egenbetalingen på 125 kr. for deltagelse til generalforsamlingen. C) Fremover bliver 2.-præmien bolde (uden logo). FS indkøber til 1 års forbrug. d) Bestyrelsen aftalte at fremlægge forslag til en  forhøjelse af klubbens årlige kontingent med 50,00 kr. – til 400,00 kr.
Vin lager status pr d.d: a) På lager findes der i øjeblikket ca. 80 flasker vin – denne beholdning rækker omtrent året ud. b) EJ taler med Vin specialisten om indkøb af ca. 300 flasker vin til næste års præmier. c) EJ prøver at finde en vin af lidt bedre kvalitet. Det betyder formentlig, at prisen øges til 50 kr. pr. flaske.
Tillæg til faste retningslinjer for matchledere: a) Bestyrelsen bestemte, at når der er officielle matcher i OB-regi, er der ikke præmier til 18-hulsspillere, der spiller alternativt på Koldings bane. Præmierne til 9-hulspillerne fastholdes efter gældende regler.( Gælder Fredericia matchen, picnic turen, mandeturen, OB mod KGC- damer) samt 2 dages udflugten. B) Vi foretager os ingenting med hensyn til vores blokeringer på Golfbox.
Matchledere: a) Der bliver ingen matchlederpause. Ernst prøver at finde nogle aktive spillere, der kan aflaste med hensyn til at være listeførere.
Fremtidige bestyrelsesmedlemmer: a) Der blev drøftet, hvordan vi kan fastholde kontinuiteten med hensyn til bestyrelsesarbejde fremover. b) EJ orienterede om sonderinger med hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer. c) Gynter og Knud er villige til genvalg – Preben trækker sig. Bent er villig til at tage 1 år mere. d) Bestyrelse indstiller Knud Erik Hansen som nyt medlem af bestyrelsen.

Eventuelt: Med hensyn til en mandetur med overnatning var der ikke stemning for dette. Kan evt. tages op igen hvis der kommer et udpræget ønske fra foreningens medlemmer. b) Der arbejdes videre med et jubilæumsarrangement, i 2014. Der var flertal for en match + en gallafest om aftenen. KN og LJ udarbejder et forslag. d) EJ kontakter medlemmer, der ikke har vist sig i sæsonen, og forespørger, om de fortsat er interesseret i af være medlemmer. e) GH forelagde et problem ved præmiefordelingen i holdspil. Problemet opstår hvis der er pointlighed mellem 2 hold, og det ene hold er på 3 mand med (Pedro) – og det andet hold er på 4 mand. KONKLUSION: Vinder bliver det hold, der har det laveste gennemsnitlige handicap. Det vil sige at man lægger holdets handicap sammen og dividerer med antallet af spillere.

 

0-0-0-0-0-0-0-0

 

                            27 juni 2012

 

Tilstede: EJ, GH, TS, PJ, FS, KN, LJ, BLR.

 

 

                Referat for bestyrelsesmøde i Old Boy’s Klubben den 27. juni 2012.
 
·        Godkendelse af sidste referat: Referatet blev godkendt. Der blev dog gjort opmærksom på at alle referater bør være præcise.
·        Økonomi:a)TS orienterede om klubbens økonomi. Formanden fik kopi af kassekladde og status for bankkonto (pt. kassebeholdning på 738,50 kr og bankindestående på 27785,99 kr.) b) 9 par har indbetalt til septemberudflugten.
·        Nye eds-regler pr. 01.07.12. a) Ernst orienterede om de nye EDS-regler. Problemerne opstår i forbindelse med, at man kun kan reguleres 2 gang ugentlig ( samt i officielle matcher), og at andre ”Klubber i Klubben” kræver, at man skal kunne reguleres i deres matcher .Mødet blev kortvarigt suspenderet, mens Ronnie Kert undersøgte, hvad der var muligt. b)Bestyrelsen vedtog, at vores ordning med EDS-lister fortsætter som tidligere. Dog opfordres alle til at krydse sig af på EDS-listen hver gang. Denne ordning gør, at du bevarer dit EGA-handicap, hvis du er skrevet på listen mindst 4 gange. Fordi man ikke kan være sikker på, at alle er tilmeldt hver gang, bortfalder den tidligere præmiering af spillere, der går ned i handicap.
·        Vin lageret:a) Vinspecialisten har leveret den anden leverance som aftalt. Senere vil bestyrelsen tag stilling til, om aftalen med Vinspecialisten skal fortsætte.
·        Jubilæumsmatchen 2014:a,b,c) Der var enighed om at afholde en jubilæumsmatch i 2014. I forbindelse med arrangementet deltager kun medlemmer af Old boy´s Klubbens medlemmer. Arrangementsudvalgets sammensætning aftales senere.
·        Kontingentforhøjelse: a)Der arbejdes med om kontingentet skal stige p.g.a. øgede omkostninger og ændret præmieniveau. b) Der laves ingen jubilæumskonto.

               Eventuelt: a) Matchledere til turen til hotel Amerika blev Knud og Gynther. Hjælpere til matchen mod Fredericia i august blev
Preben Og Gynther.                                  

Kommentar til præmieuddelingen i forbindelse med slagspil – der gives præmie til vinderen af putte- konkurrencen samt første-,
anden- og tredjeplads i slagsspil. Der arbejdes med at søge om andre præmier kan findes – evt. bolde med logo.

 

0-0-0-0-0-0-0-0

 

11 april 2012 

 

Tilstede: EJ, GH, TS, PJ, FS,  KN, LJ, BLR.

Godkendelse af sidste referat:

                   Økonomi

Referatet blev godkendt uden kommentarer. a) TS orienterede om klubbens økonomi. Formanden fik kopi af kassekladde og status for bankkonto (pt. Kassebeholdning på 816,50 kr og bankindestående på 26803,84 kr.) b)Der blev ikke taget beslutning om hvad et evt. overskud i klubkassen skal bruges til, men der blev drøftet, hvordan præmierne for mandags/onsdagsmatcherne skulle være. Der blev dog ikke besluttet ændringer endnu.

 

 Æresmedlem i Old Boys: a,b og c)Emnet drøftedes og konklusionen blev, at der i øjeblikket ikke er stemning for at klubben skal have æresmedlemmer.

 

 

Antal medlemmer i Old Boy’s?: a)Der var en drøftelse af klubbens medlemstal. Antallet ligger ikke fast, men man enedes om foreløbig at sigte mod ca. 80 medlemmer. Der er dog hele tiden mulighed for at gæstespillere kan deltage i vores matcher (pris 10 kr.) b) I øjeblikket står der intet i vores vedtægter om klubbens størrelse.

 

 Old Boy’s hjemmeside: a) Hjemmesiden blev rost. Ingen forslag til ændringer.

Eventuelt:

 

a) Problemet med “at lægge op” i overgangsperioden ved sæsonstart løses ved at der laves et opslag om hvilke særregler (for oplæg, drop ved bunkers , ændring af udslagssteder osv) der gælder den pågældende dag. Det er den enkelte spillers egen forpligtelse at have læst opslaget inden runden startes.

b) De dage hvor der er planlagt holdspil afvikles holdspillet, hvis der er mindst 13 spillere (4 hold)- hvis der er færre spillere spilles almindeligt Stableford.

c) Der arbejdes på en jubilæumsmatch i 2014 i anledning af klubbens 30-års jubilæum.

d) Onsdag d. 16. maj lukkes banen pga. af company-day. Ernst forsøge at få lavet en aftale med Middelfart via Ronny.

e) I forbindelse med matchen mod Fredericia aftaltes de forskellige arbejdsopgaver (Ernst har udarbejdet en liste).

f) Ernst orienterede om status for sæsonens øvrige arrangementer – en del er endnu ikke lagt helt fast, men der arbejdes på sagen.Matchledere for 9 huller: Finn, Kaj og Svend Aage fortsætter. Der arbejdes dog fortsat på at finde en afløser/arvtager, hvis en af de tre skulle ønske at holde op. Gynther har haft et møde med de tre matchledere, hvor indholdet af “mappen” blev gennemgået, så præmier og retningslinjer bliver de samme for både 9-huls – og 18-hulsspillere.

g) Vinlageret: En optælling foretaget af formanden viser, at vinlageret er tilstrækkeligt stort til vi får den næste levering, som er bestilt.

 

                        0-0-0-0-0-0-0-0

    11. januar 2012. 

Tilstede: EJ, GH, TS, PJ, FS, KN, LJ, BLR. 
 
Godkendelse af sidste referat.

Der henstilles til de enkelte medlemmer, at der reageres på referatet så snart det udsendes, hvis man mener, at der er fejl.

Referatet godkendtes.

Fremtidige bestyrelsesmøder. Man enedes om at følge formandens ændringsforslag, så bestyrelsesmøderne for 2012 bliver 11. jan., 11. april, 11. juli og 10. oktober.
·
Økonomi: a). Kassereren orienterede om klubbens økonomi – saldo d.d. kr. 25.983,84
·
Formanden modtog kopi af kassekladde og status for bankkonto. b). Alle medlemmer på nær 2 har indbetalt kontingent. Formanden kontakter disse 2 for at høre om de fortsat er interesserede i medlemskab. c). En gennemgang viste, at klubben i øjeblikket har 76 betalende medlemmer. d). Drøftelse af klubbens emneliste/venteliste. e). Man enedes om 6 nye forslag til medlemmer af Old Boy’s klubben.

Formanden kontakter de pågældende. (Romano Valluzzi, Erik Ravn Nielsen, Helmar Jessen Schmidt, Peter Sonnichsen, Asmus Schmidt og Jørgen Slot).

·
Lageroptælling af vin. A. I øjeblikket er der 138 flasker på lager hos EJ. og der er 150 flasker på fjernlageret (disse 150 flasker er ikke betalt).
·
Faste retningslinjer for matchledere. a). Formandens forslag godkendtes med enkelte redaktionelle ændringer. b). Ankomst efter sidste mødetid klaredes indenfor de redaktionelle ændringer.
·
Faste opgaver for bestyrelsen. a). Formandens forslag blev vedtaget med enkelte redaktionelle ændringer.
·
Barfod-matcherne. EJ. tager en snak med Verner Rysbjerg om præmisserne. Der er blandt 9-hulsspillerne tilsyneladende ikke den store interesse for at spille slagspil.
·
Bestyrelsesmøderne. a.) Man enedes om, at det aktuelle niveau (2 snitter + drikkevarer) var rimeligt, så der fortsættes med dette.

Eventuelt. a). Der drøftedes om klubben eventuelt skulle have nogen æresmedlemmer – der tænkes over hvilke kriterier, der kan komme på tale, til næste møde. b). Man enedes om, at der ikke skulle være en speciel 9-hulsmatch mod Fredericia. Interessen i Kolding er for lille.

c) Matchledere for 9-hulsspillere efterlyses. BLR. prøver at lave lidt benarbejde blandt 9-hulsspilerne. d). EJ. har udarbejdet et forbedret skema, så vi har en oversigt over hvem der er på valg og hvornår.

 

0-0-0-0-0-0-0-0

             31 oktober 2011

 1.  Tilstede: EJ,GH,TS, PJ, FS, KN, LJ.
  . Fraværende: BLR.Referat:
 2.  
 3. Konstituering:
  1. Bestyrelsen vedtog enstemmigt – Ernst Johnsen som formand. Gynter Hansen som næstformand og Thorkild Skovboe som kasserer/sekretær. Her blev mødet afbrudt og der blev foretaget en drøftelse med matchlederne for 9-hulsspillerne, om afviklingen af vort straffesystem og Barfodsmatchen.
   Desuden drøftedes hvordan de sociale relationer mellem 9-hulsspillere og 18-huls-spillere kunne styrkes. Alle parter går i tænkeboks. Herefter blev bestyrelsesmødet genoptaget.
  2. Arbejdsopgaver for bestyrelsen:
 1. TS klarer papirarbejdet i forbindelse med slagspilturneringerne Det Gyldne Gebis og Barfod-matchen.
 2. GH samarbejder med EJ om skrivelser til foreningen (herunder korrektur).
 3. EJ står for div. Arrangementer af klubbens udflugter, samt hjemme arrangementer.
 4. LJ står for fotografering og distribution af billeder.
 5. FBJ kontrollerer tilstedeværelsen af  præmier og papirer i forbindelse med de sædvanlige mandags/onsdags-matcher.
 6. KN står for koordination af  div. Papirer i klubben.
 7. PJ hjælper EJ i specielle situationer, samt  overtager en del flere matchleder opgaver.
 8. Faste bestyrelsesmøder er sidste uge i marts,  juni, september og oktober. Derudover kan der indkaldes efter behov.
 9. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i matchleder funktioner.
 • Økonomi:
  1. TS orienterede om kasse- og bankbeholdning.
  2. Formanden orienterede om indkøb af vin til brug som præmier til næste sæson. Vinen er bestilt.
  3. Leverandøren af vinen sætter et logo på flaskerne, så man kan se, at det er præmier fra Old Boys Klubben.
  4.  

 

  1. Halvdelen af vinen bliver opbevaret hos formanden – med hensyn til opbevaring af resten, søger formanden for en aftale med leverandøren. Vinen levers ca. 15. nov. og betaling ca. 1.dec.

0-0-0-0-0-0-0-0

 

                   26 oktober 2011. 

                        Generalforsamlings referat.

Som dirigent valgtes John Ohmeyer.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt.
Det reviderede regnskab blev kommenteret af kassereren. Regnskabet godkendtes
.           Kassereren foreslog uændret kontingent 350 kr. årligt. Dette blev vedtaget. Beløbet skal indbetales inden 1. december 2011 på foreningens konto 0759 – 3222389886.
Der var ingen indkomne forslag. De af bestyrelsen fremsatte forslag blev alle vedtaget. Fremover er foreningens vedtægter som beskrevet på vores hjemmeside.
Til bestyrelsen blev Ernst og Thorkild genvalgt. Nyvalgt blev Finn Bruun Sørensen og Lars Jacobsen.
Bent Lykke Rasmussen blev genvalgt som suppleant.
Poul Roest blev genvalgt som revisor.

Eventuelt:
Den gennemgående slagspilsturnering for 18-hulsspillere ”Det Gyldne Gebis” blev vundet af den afgående formand Poul Andreassen, som derved blev turneringens første vinder.
Barfod-fadet blev desværre ikke uddelt, da turneringen ikke var afviklet efter forskrifterne. Den kommende bestyrelse tager en drøftelse med 9-hulsspillernes matchledere om den fremtidige matchform.
Ernst takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Henning og Poul for deres arbejde i bestyrelsen.
Formanden sluttede generalforsamlingen af.

 0-0-0-0-0-0-0-0

 

                    03 oktober 2011.

Tilmeldingslisten til den årlige generalforsamling onsdag d. 26 Oktober, vil
blive opsat i klubhuset snarest. Tilmeldingslisten er bindende efter d. 19 Oktober!

Bestyrelsen har til årets generalforsamling vedtaget en egenbetaling på 125,00 kr. Dette inkluderer en dejlig buffet, samt drikkevarer.

Regnskabet blev gennemgået – bankbeholdningen er 18.161,43 kr.
kassebeholdningen er 358,50 kr. Dette giver en egenkapital på 18.519,93 kr.

Thorkild vil under generalforsamlingen løfte sløret for vinderen af ” Det gyldne gebis”

Finn, Kaj og Svend Aage fortsætter endnu en sæson, som matchledere for 9 hulsspillerne.

Alle berørte personer til valgene – har accepteret.

Kontingentet foreslås uændret 350.00 kr. Sidste indbetalingsfrist 01.12.2011
Middelfart sparekasse Reg:0759 Konto:3222389886 – det vil være muligt at betale til Thorkild.

Starttidspunkterne er fra d. 17. Oktober ændret til følgende
18-Hulsspillere, mødetid 08.45 med tee op 09.00
9-Hulsspillere, mødetid 09.30 med tee op 09.45

De ændrede vedtægtsændringer fremsættes på generalforsamlingen.

 

0-0-0-0-0-0-0-0

 

     29 juni 2011
 • Pr. 4.juli er starttiderne for de der spiller 9 huller ændret, således at der nu slås ud umiddelbart efter 18 hulsspillerne både mandage og onsdage. Årsagen er, at det ikke længere er tilladt at starte på hul 10.
 • Vore vedtægter er tilrettet og ændringerne fremlægges på generalforsamlingen
 • bestyrelsen vedtog at gennemføre “Slå Et Slag” matchen til fordel for Kræftens Bekæmpelse onsdag den 28 september. Der er et krav om min. 40  og max. 72 deltagere. Der kan inviteres mandlige gæster med. Greenfee er 125 kr. Der udsendes reminder mail.
 • Der fremsendes mail tilmedlemmerne vedr. deltagelse i bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsen ønsker ikke at forøge antallet af medlemmer (80) i klubben.
 • Hjemmesiden overtages pr. 1. oktober af Ernst Johnsen
0-0-0-0-0-0-0-0

11 april 2011
 • Starttiderne for 9-hulsspillerne er ændret
 • Regnskabet blev gennemgået. Bankbeholdningen er kr. 24.441
 • Gordon-pokalen fik ikke den ønskede tilslutning. Afviklingen tages op.
 • Efter sommerferien fremsendes mail til medlemmerne vedr. kandidater til bestyrelsen
 • Der udarbejdes forslag til revidering af vedtægterne
 • Hjemmesiden fortsætter uændret
 • Der findes et alternativ til Langesø Golfbane, da den kun er en 9-hulsbane
 
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-
 
            23 februar 2011

Kurt Thisted er nyt medlem i Old Boy´s klubben. Velkommen til Kurt. Vi håber han får mange gode år sammen med osStarttiderne er pr.2.marts ændres således:

* 18 huller mandage og onsdage. Mødetid 0745, starttid 0800
*   9 huller mandage og onsdage. Mødetid 0830, starttid 0845
Når der igen spilles på”Stor Bane” sker der følgende ændring:
*   9 huller mandage er mødetiden 0745, starttiden 0800 (der spilles hul 10-18)
*   9 huller onsdage er mødetiden  0845, starttiden 0900 (der spilles hul 1-9)
* 18 huller ingen ændringer

Aktivitets- og turnerimgskalenderen blev godkendt og lægges ud på hjemmesiden

3-kølle matchen (Gordon Pokalen) spilles den 16.marts på “Lille Bane”

“Slå Et Slag” matchen ( til fordel  for Børn og Unge med kræft) gennemføres i år den 26.september. Min. 40 deltagere. Gæster kan inviteres med. Jo flere Old Boy´s medlemmer med gæster der deltager, jo større bidrag kan vi sende til Kræftens Bekæmpelse. Mød op!

Det blev aftalt hvorledes evt. fejl i forbindelse med præmieoverrækkelsen skal håndteres.

Der udsendes mail til medlemmerne med henblik på at få interesserede kandidater til bestyrelsen.

 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
 

              1 oktober 2011

Tilmeldingslisten til den årlige generalforsamling onsdag d. 26 Oktober, vil
blive opsat i klubhuset snarest. Tilmeldingslisten er bindende efter d. 19 Oktober!

Bestyrelsen har til årets generalforsamling vedtaget en egenbetaling på 125,00 kr. Dette inkluderer en dejlig buffet, samt drikkevarer.

Regnskabet blev gennemgået – bankbeholdningen er 18.161,43 kr.
kassebeholdningen er 358,50 kr. Dette giver en egenkapital på 18.519,93 kr.

Thorkild vil under generalforsamlingen løfte sløret for vinderen af ” Det gyldne gebis”

Finn, Kaj og Svend Aage fortsætter endnu en sæson, som matchledere for 9 hulsspillerne.

Alle berørte personer til valgene – har accepteret.

Kontingentet foreslås uændret 350.00 kr. Sidste indbetalingsfrist 01.12.2011
Middelfart sparekasse Reg:0759 Konto:3222389886 – det vil være muligt at betale til Thorkild.

Starttidspunkterne er fra d. 17. Oktober ændret til følgende
18-Hulsspillere, mødetid 08.45 med tee op 09.00
9-Hulsspillere, mødetid 09.30 med tee op 09.45

De ændrede vedtægtsændringer fremsættes på generalforsamlingen.